Sản phẩm

Đầu Nong (Lã) Ống MG-815 (12,6÷14.3mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-813 (12,3÷13, mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-811 (11,9÷13,6mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-809 (11,4÷12,9mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-805 (9,9÷11,3 mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-807 (10,7÷12,1mm)Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-805 (9,9÷11,3 mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-803 (9.5÷10.7mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-801 (9.1÷10.4mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-799 (8.8÷10.1 mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-20/A (41.0÷46.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-20 (40.0÷45.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-19/A (39.0÷44.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-19 (38.0÷43.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-18/A (37.0÷42.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-18 (36.0÷41.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-17/A (34.5÷39.5mm) Hãng Maus – Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-797 (8,2÷9,5 mm), Hãng Maus - Italy