Sản phẩm

Đầu Nong (Lã) Ống MG-817 (13,1÷14,5mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-815 (12,6÷14.3mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-813 (12,3÷13, mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-811 (11,9÷13,6mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-809 (11,4÷12,9mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-805 (9,9÷11,3 mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-807 (10,7÷12,1mm)Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-805 (9,9÷11,3 mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-803 (9.5÷10.7mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-801 (9.1÷10.4mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-799 (8.8÷10.1 mm) Hãng Maus-Italy

Đầu Nong (Lã) Ống MG-797 (8,2÷9,5 mm), Hãng Maus - Italy