Sản phẩm

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-22 (44.0÷50.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-20/A (41.0÷46.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-20 (40.0÷45.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-19/A (39.0÷44.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-19 (38.0÷43.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-18/A (37.0÷42.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-18 (36.0÷41.0mm) Hãng Maus–Italy

Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-17/A (34.5÷39.5mm) Hãng Maus – Italy